Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

IamPerfect
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka vialenifca lenifca
IamPerfect
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viamslexi mslexi
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
IamPerfect
IamPerfect
3992 1268
IamPerfect
IamPerfect
4486 a054
Reposted fromflaus flaus viadzoana dzoana
IamPerfect
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viahalucine halucine
IamPerfect
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viahalucine halucine

March 20 2017

IamPerfect
3384 7e2b 500
Reposted fromfungi fungi viathebelljar thebelljar
IamPerfect
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— kafka
Reposted fromrol rol viathebelljar thebelljar
IamPerfect

wieje wiatr

pachnie wiosną
     

IamPerfect
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy…
— J. Piekara
Reposted fromrol rol viayoungbllood youngbllood
IamPerfect
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viaolewka olewka
IamPerfect
IamPerfect
7812 cc7b
Reposted fromtatze tatze viaolewka olewka
IamPerfect
7247 7c87 500
Reposted fromsfm sfm viaolewka olewka
IamPerfect
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl